Kali BMH Systems (P) Ltd.
“Janaki” Second Floor,
88 Sardar Patel Road,
Adyar–600 020,
Chennai,Tamil Nadu.
Tel:(+91-­044)2440 1103,4205 4424
Fax:(+91-­044)2440 1114
E-Mail : marketing@kalibmhs.inKali BMH Systems (P) Ltd.
42/6-B2,Chennai Road,
Melakaveri – 612 002.
Kumbakonam,Thanjavur
Tamil Nadu,India.
Tel:(+91-­0435)244 3089,244 2406
Fax:(+91-­0435)244 2387
E-Mail : info@kalimhsonline.com